‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.Cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za suradnju s javnim sektorom u provedbi aktivnosti koje zaštitu prirode integriraju u lokalni održivi društveno-gospodarski razvoj.

Počeo projekt razvoja partnerstva u očuvanju prirodne i kulturne baštine na poplavnom području rijeke Save


Sava kultura NATURA’ jedan je od šest nacionalnih projekta koji je izabran za financiranje od strane Europske unije u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske.
Na poplavnom području rijeke Save takvo je partnerstvo naročito nužno jer mnoge prirodne vrijednosti područja direktno ovise o ljudskim aktivnostima. Nositelj Projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a partneri su Brodsko ekološko društvo-BED, Javna ustanova Natura Slavonica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije (Zeleni prsten) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 150.000,00 € a odvijati će se na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije sljedećih 18 mjeseci. Projekt je počeo 16.09.2014., a na dosadašnjim sastancima projektnog tima pokrenute su aktivnosti koje će dovesti do krajnjeg cilja - izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za suradnju s javnim sektorom u provedbi aktivnosti koje zaštitu prirode integriraju u lokalni održivi društveno-gospodarski razvoj. Projekt predviđa širok raspon aktivnosti – od analize trenutnog stanja i davanja preporuka donositeljima politike na području zaštite prirode, ruralnog razvoja i upravljanja rijekom Savom preko konkretnih akcija u suradnji sa proizvođačima na tom području, koji će im pomoći u boljem plasmanu proizvoda. Osnovat će se i suradnička vijeća uz zaštićena područja kako bi - ne samo stanovništvo vezano uz njih - nego i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Planiraju se i promotivne aktivnosti usmjerene na širu javnost, putem materijala, izložbi te eko sajma u Zagrebu. Sve je popraćeno edukacijom ciljanih skupina i jačanjem međusobne suradnje na poplavnom području rijeke Save.


Predavanje povodom Svjetskog dana voda i Dana rijeke Save


Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima „Zeleni prsten“ u sklopu projekta „Sava kultura NATURA“ 26.03.2015. je obilježila Svjetski dan voda i Dan rijeke Save edukativnim predavanjem – Rijeka Sava: jučer-danas-sutra u OŠ Ljudevita Gaja u Zaprešiću

više

Radionica dionika u Sisačko-moslavačkoj županiji


27.03.2015. godine u Sunji (Općina Sunja) je održana radionica dionika koja je prvi korak ka uspostavi suradničkog vijeća za rad na održivom razvoju rijeke Save na prostoru Sisačko-moslavačke županije. Prezentirane su prirodne i kulturne vrijednosti Posavine s posebnim naglaskom na očuvano zaštićeno područje značajni krajobraz Sunjsko polje koje je ujedno i područje ekološke mreže NATURA 2000, a ujedno izuzetno vrijedno područje očuvane kulturne baštine Republike Hrvatske.

Predavanje "Natura vrsta bijela roda i njezino stanište" u Lužanima


10. travnja je stručna savjetnica Javne ustanove Brodsko-posavske županije Vesna Andrić održala predavanje za 36-djece trećih i šestih razreda OŠ "Ljudevit Gaj" Lužani na temu Natura vrsta bijela roda i njezino stanište. Predavanje je održano u sklopu projekta Sava - kultura - Natura, u suradnji s nastavnicom Zdenkom Aničić.Radionica dionika u Zagrebačkoj županiji


27. travnja 2015. godine u zgradi Općine Orle održana je radionica dionika koja je prvi korak ka uspostavi suradničkog vijeća za rad na održivom razvoju rijeke Save na prostoru Zagrebačke županije. Na radionici su uz institucionalne i vaninstitucionalne dionike kao potencijalne članove budućeg suradničkog vijeća Odransko polje sudjelovali i predstavnici udruga i individualnih proizvođača u Zagrebačkoj županiji.

više


U okviru projekta „Sava kultura Natura“ obilježen dan Nature 2000


Jučer je diljem Europe obilježen dan ekološke mreže Natura 2000. Tom su prigodom sudionici projekta „Sava kultura Natura“, kojeg Zelena akcija provodi s partnerima Brodskim ekološkim društvom i javnim ustanovama Natura Slavonica, Zeleni prsten i JU Sisačko-moslavačke županije, održali radionicu dionika u Oprisavcima pokraj Slavonskog broda i posjetili značajni krajobraz Gajna.
Inicijativa obilježavanja dana Nature 2000 pokrenuta je 2013. godine kao rezultat španjolskog LIFE projekta – Zbližavanje ljudi s bioraznolikošću, u cilju širenja svijesti o važnosti Natura 2000 područja. Datum 21. svibnja izabran je jer je na taj dan 1992. godine usvojena Direktiva o staništima. Ova Direktiva, zajedno s Direktivom o pticama, dovela je do uspostave mreže Natura 2000, mreže sastavljene od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Do sada je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30 000 područja na gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. No, Natura 2000 je nepoznata većini građana, stoga je cilj obilježavanja Natura 2000 dana podizanje javne svijesti o Natura 2000 ekološkoj mreži. Svečanost je obilježena različitim aktivnostima provedenim od strane državnih i lokalnih vlasti, institucija, lokalnog stanovništva, nevladinih organizacija, obrazovnih institucija i pojedinaca iz svih 28 zemalja članica Europske unije. Sudionici projekta „Sava kultura Natura“ obilježili su ovaj dan radionicom koja je početni korak ka uspostavi suradničkog vijeća za zajedničko upravljanje zaštićenim područjima na prostoru Brodsko-posavske županije. Uz institucionalne i izvaninstitucionalne dionike kao potencijalne članove budućeg suradničkog vijeća, na radionici su sudjelovali i predstavnici udruga i individualnih proizvođača u Brodsko-posavskoj županiji. Neke od tema rasprave bile su: model zajedničkog upravljanja poplavnim pašnjacima, održivo korištenje poplavnih nizinskih šuma, načini suzbijanja invazivnih alohtonih vrsta, očuvanje prirodnih retencija, održivi turizam itd. Po završetku radionice posjećen je i značajni krajobraz Gajna - poplavni prisavski pašnjak s karakterističnom florom i faunom. Riječ je tzv. poluprirodnom staništu na kojem su se razvili pašnjaci krčenjem šuma za potrebe ispaše goveda. Brodsko ekološko društvo, partner na projektu Sava kultura Natura, održava kontinuiranu ispašu stoke na tome području kako područje sukcesijom ne bi opet poprimilo obilježja prvobitnog šumskog staništa te kako se ne bi izgubile rijetke i značajne biljne i životinjske vrste zbog kojih je Gajna zaštićena.


Okrugli stol: Modeli upravljanja zajedničkim pašnjacima u područjima ekološke mreže NATURA 2000


U Sisku je 08.06.2015. u sklopu projekta Sava kultura-NATURA održan okrugli stol: Modeli upravljanja zajedničkim pašnjacima u područjima ekološke mreže NATURA 2000. Na okruglom stolu izneseni su brojni problemi vezani za postupke dodjele državnog zemljišta (zajedničkih pašnjaka) pa smo u cilju hitnog rješavanja nepravilnosti poslali priloženi dopis sljedećim tijelima: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, DZZP, Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za poljoprivredno zemljište, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

više


Letak projekta Sava kultura-NATURA


U sklopu projekta Sava kultura-NATURA tiskani su leci za informiranje građana o projektu. Letak je dostupan i u digitalnoj verziji


Okrugli stol: Mjere i uvjeti zaštite prirode za livade i pašnjake


U zgradi Zagrebačke županije 16.06. je održan okrugli stol sa Ministarstvom poljoprivrede, DZZP i Zagrebačkom županijom na temu: Mjere i uvjeti zaštite prirode za livade i pašnjake kao sastavni dijelovi Ugovora i Sporazuma o korištenju zajedničkih pašnjaka. Poplavna područja zajedničkih pašnjaka se uglavnom nalaze u zaštićenim područjima i dio su ekološke mreže te je obzirom na nedjeljivost biološke raznolikosti i poljoprivrede uz rijeku Savu neophodna suradnja resora zaštite prirode i poljoprivrede. Ovo je prvi puta da je zakonom omogućen upis državnog poljoprivrednog zemljišta, tzv. zajedničkih pašnjaka u ARKOD. Obzirom na prirodu posla, županijske javne ustanove su aktivno uključene u ovu problematiku te su često prve kojima se korisnici poljoprivrednog zemljišta obraćaju te je važno da kao javne službe imaju pravovremenu i točnu informaciju, kao i da nadležne institucije obavijeste o stanju i problemima ”na terenu”.


Osnovano Suradničko vijeće značajnog krajobraza Gajna


20. srpnja na Gajni je osnovano Suradničko vijeće značajnog krajobraza Gajna u sklopu projekta Sava kultura-NATURA. Ovo suradničko vijeće je prvo tijelo toga tipa osnovano u Brodsko-posavskoj županiji te jedno od rijetkih u Hrvatskoj. Tek nekoliko zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj ima osnovana takva savjetodavna i participativna tijela. Prvo takvo u Brodsko-posavskoj županiji vezano je uz značajni krajobraz Gajnu kao uspješan primjer dugogodišnje suradnje civilnog i javnog sektora na tom području, a osnivač mu je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica. U cilju pomirenja različitih potreba i interesa korisnika Gajne, zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti, očuvanja tradicije te održivih gospodarskih i rekreativnih djelatnosti suradničko vijeće djeluje kao platforma za komunikaciju pravnih i fizičkih osoba čije je djelovanje vezano za Gajnu. Visoki odaziv institucija i pojedinaca te živa i konstruktivna rasprava pokazali su kako zaista postoji potreba za ovakvim forumima i pružili dobru osnovu za daljnje sastanke i rad vijeća.

više


Analiza "Sudjelovanje u upravljanju prirodno vrijednim područjima"


U sklopu projekta Sava kultura-NATURA izrađena je analiza savjetodavnih modela u upravljanju zaštićenim područjima i načina upravljanja zajednice prirodnim resursima pod nazivom "Sudjelovanje u upravljanju prirodno vrijednim područjima". Analiza je dostupna i u digitalnom obliku ovdje.


Održana manifestacija "Kosci za kosce" i osnovano Suradničko vijeće Odransko polje – Turopolje


1. kolovoza je u sklopu projekta Sava kultura-NATURA u Odranskom polju održana manifestacija "Kosci za kosce" kojom se želi ukazati na važnost očuvanja livada košanica kao prirodnog staništa ptice kosac u zaštićenom području „Značajni krajobraz Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru“. U sklopu manifestacije osnovano je i Suradničko vijeće za zaštićeno područje Odransko polje – Turopolje, prvo takvo u Zagrebačkoj županiji. Osnivanju Suradničkog vijeća odazvao se velik broj dionika, od Vatrogasne zajednice općine Orle, članova dobrovoljnih vatrogasnih društava, Mjesnih odbora, lovačkih udruga, kulturno umjetničkih udruga, Plemenite opčine Turopoljske, preko predstavnika Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, LAG-a Zrinska Gora, PŠ Veleševec, Hrvatske poljoprivredne komore Zagrebačke županije do čelnika i vodstva lokalne i regionalne vlasti.

više i još više


Osnovano suradničko vijeće Sunjsko polje


30. rujna u Bobovcu u Sisačko-moslavačkoj županiji je osnovano Suradničko vijeće Sunjsko polje u sklopu projekta Sava kultura-NATURA. Ovo suradničko vijeće je jedno od rijetkih suradničkih vijeća u Hrvatskoj te će doprinijeti kvalitetnijem zajedničkom radu u cilju zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti, ali i održivom gospodarenju i životu u zaštićenom području od međunarodnog značaja.


Skup „Zajedno za zajedničke pašnjake – zadruge kao mogući model upravljanja“


01.10. je u sklopu projekta Sava kultura-NATURA u Oprisavcima u Brodsko-posavskoj županiji održan skup pod nazivom „Zajedno za zajedničke pašnjake – zadruge kao mogući model upravljanja“. Na skupu se naglasila daljnja potreba suradnje sektora zaštite prirode i poljoprivrede te ponudio model zadruge kao organizatora lokalnog stanovništva koje živi i radi na tim prostorima. Bila je to i prigoda za osnivanje neformalne inicijative u kojoj se nalaze predstavnici javnog i civilnog sektora vezani uz tu tematiku.


Karta zaštićenih područja i ekološke mreže NATURA 2000


U sklopu projekta Sava kultura-NATURA izrađena je karta zaštićenih područja i ekološke mreže NATURA 2000 na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije, s opisom pojedinih zaštićenih područja. Karta je dostupna i u digitalnom obliku.


Zajedno za prirodu, zajedno za Savu - osnivanje suradničkih vijeća na zaštićenim područjima


Često je doživljaj zaštićenih područja takav da se prije svega naglašavaju ograničenja ljudskih aktivnosti i poguban utjecaj koji ljudi imaju na prirodu. Zaštićena područja prirode u poplavnom području rijeke Save u mnogome su rezultat održivih praksi upravljanja prostorom. Prilagođavajući se prirodi i poštujući njene ritmove ljudi na tom području koji još uvijek njeguju tradicionalne prakse upravljanja dokazuju kako ljudi mogu živjeti i obavljati svoje gospodarske aktivnosti u suglasju s prirodom. ‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Jedna od bitnih aktivnosti u projektu je i osnivanje suradničkih vijeća uz zaštićena područja kako bi - ne samo stanovništvo vezano uz njih - nego i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Tek nekoliko zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj ima osnovana takva savjetodavna i participativna tijela. Od početka projekta u 2015. a nakon konzultacija sa svim zainteresiranima osnovana su tri suradnička vijeća – za područje Odranskog polja i Turopoljskog luga u Zagrebačkoj županiji, za Sunjsko polje u Sisačko-moslavačkoj županiji i za značajni krajobraz Gajnu u Brodsko-posavskoj županiji. U cilju pomirenja različitih interesa, zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti ali i očuvanju tradicije te održivih gospodarskih i rekreativnih djelatnosti suradničko vijeće djeluje kao platforma za komunikaciju pravnih i fizičkih osoba koji su na neki način vezani uz određeno zaštićeno područje. Visoki odaziv institucija iz svih sektora – zaštite prirode, šumarstva, vodnog gospodarstva, poljoprivrede, turizma, policije, lokalne samouprave, civilnog sektora te pojedinaca koji žive na tim prostorima te živa i konstruktivna rasprava na sastancima pokazali su kako zaista postoji potreba za ovakvim forumima i pružili dobru osnovu za daljnje sastanke i rad vijeća. Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.


Naše tlo je naše blago – čuvajmo ga kao što ono čuva nas


Povodom Međunarodnog dana tla koji se održava 05.12., u sklopu projekta Sava kultura-NATURA želimo ukazati na podršku održivim praksama koje čuvaju tlo i biološku raznolikost. Tlo kao neobnovljiv resurs izuzetno je bitno za opstanak čovječanstva. Nezamjenjivi su doprinosi tla u proizvodnji hrane, održavanju kvalitete voda, energetskoj sigurnosti, ublažavanju procesa smanjenja biološke raznolikosti te ublažavanju utjecaja klimatskih promjena. Tla su od iznimne važnosti za ekosustav i povećavaju otpornost prema poplavama i sušama, no još uvijek ne pridajemo dovoljno pažnje ovom značajnom resursu u kojem se nalazi četvrtina bioraznolikosti na Zemlji. Svjetska organizacija za poljoprivredu (FAO) procjenjuje da je trećina globalnog tla degradirana radi erozije, zbijanja tla, izgradnje, salinizacije, osiromašenja organskim i hranjivim tvarima, zakiseljenjem, onečišćenjem i drugim procesima uzrokovanih neodgovarajućim i neodrživim načinima upravljanja tlom, a čak dva hektara tla dnevno nestaje pod pritiskom urbanizacije. Zbog tih je razloga UN 2015. godinu proglasio Međunarodnom godinom tla koja završava 05.12.2015. – Međunarodnim danom posvećenom tlu. Zelena akcija i Brodsko ekološko društvo-BED godinama prate problem zajedničkog korištenja poljoprivrednog zemljišta u RH. Na području uz rijeku Savu ti su poplavni pašnjaci i jedni od mjesta najveće bioraznolikosti i očuvanja kulturne tradicije ekstenzivnog pašarenja. Tijekom vremena, zbog specifičnih prirodnih uvjeta na takvim poplavnim pašnjacima rijeke Save razvile su se izvorne pasmine životinja prilagođene da prežive na navedenim područjima. Ujedno je tradicionalni način poljoprivrede i ispaše oblikovao krajobraz te se na tim područjima razvila velika biološka raznolikost, zbog čega su danas zaštićeni temeljem Zakona o zaštiti prirode, ali i europske ekološke mreže Natura 2000. Stoga su se svi partneri kroz projekt Sava kultura Natura zalagali da zajednički pašnjaci ostanu prvenstveno na korištenje lokalnom stanovništvu i ekstenzivnom načinu ispaše stoke koja je prilagođena uvjetima života u poplavnim pašnjacima i prirodnim retencijama. Upravo su prirodne retencije dokaz da prirodne, očuvane rijeke i njihove poplave nisu štetne, nego da predstavljaju izuzetnu prirodnu baštinu. Prirodne retencije su izuzetno važne i za pročišćavanje voda i očuvanje kvalitete podzemnih voda. Tu gdje su ljudi naviknuti živjeti uz ritam prirode uz sve teškoće koje to donosi nalaze se retencije - mjesta koja primajući višak vode u poplavama smanjuju rizike i štete od poplava do kojih može doći nizvodno, posebice u gradovima. Zato se zajedno zalažemo za očuvanje takvih praksi i predjela koji pružaju mnoge ekološke i ekonomske usluge ostatku stanovništva. ‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.


Izložba 'Sava – susret kulture i prirode'


U prostorijama Muzeja Turopolja u Velikoj Gorici jučer je u organizaciji Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije održan seminar o zaštićenim područjima, a nakon toga u parku ispred muzeja otvorena izložba Sava – susret kulture i prirode. Izložba je dio edukacijskih i pomotivnih aktivnosti projekta Sava kultura-NATURA kojeg vodi Zelena akcija, te će nakon 10 dana u Velikoj Gorici preseliti u još tri grada u poplavnom području rijeke Save. Na jučerašnjem događanju se okupilo tridesetak predstavnika institucija, udruga i lokalnih proizvođača, koji su se za vrijeme seminara upoznali s projektom Sava kultura-NATURA te s Natura područjima u Republici Hrvatskoj i Zagrebačkoj županiji, kao i s mogućnošću korištenja različitih mjera kroz Program ruralnog razvoja. Nakon seminara, u Parku Franje Lučića je Marko Košak iz Zelene akcije ukratko opisao izložbu naglasivši da ona na pedeset fotografija prikazuje prirodne i kulturne vrijednosti, kao i održive prakse poput ekstenzivnog stočarenja u poplavnom području rijeke Save u Hrvatskoj. Potom je izložbu svečano otvorio Nenad Strizrep, pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode, uz pohvalu svim projektnim partnerima i želju za više ovakvih projekata koji se bave očuvanjem i prirodne i kulturne baštine. Građani će izložbu u Velikoj Gorici moći razgledati do 20. prosinca 2015. godine. ‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

više


Brošura 'Sava - susret kulture i prirode'


U sklopu projekta Sava kultura-NATURA izrađena je brošura 'Sava - susret kulture i prirode' koja prikazuje i opisuje zaštićena područja i ekološku mrežu NATURA 2000 te izvorne pasmine domaćih životinja i održive prakse poput ekstenzivnog stočarenja na poplavnom području rijeke Save u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Brodsko-posavskoj županiji. Brošura je dostupna i u digitalnom obliku na slijedećem linku.


Otvorena izložba „Sava – susret kulture i prirode“ i održan seminar „Zajedno za Savu, zajedno za prirodu“


U prostorijama velike vijećnice Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu danas je u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode – Natura Slavonica i Brodskog ekološkog društva - BED održan seminar o zaštićenim područjima, a nakon toga u klaustru Samostana Presvetog Trojstva otvorena izložba Sava – susret kulture i prirode. Izložba je dio edukacijskih i pomotivnih aktivnosti projekta Sava kultura-NATURA kojeg vodi Zelena akcija, te će nakon 10 dana u Slavonskom Brodu preseliti u još dva grada u poplavnom području rijeke Save.Na seminaru pod nazivom Ekološka mreža NATURA 2000 – zajedno za Savu, zajedno za prirodu okupilo se pedesetak predstavnika institucija, udruga, LAG-ova, upravljača i korisnika područja ekološke mreže u Brodsko-posavskoj županiji iz različitih sektora te učenici smjera šumarski tehničar SŠ Matija Antun Reljković Slavonski Brod. Kroz seminar su upoznati s projektom Sava kultura-NATURA, Natura područjima u Republici Hrvatskoj i Brodsko-posavskoj županiji, kao i s upravljanjem ekološkom mrežom i mogućnošću korištenja različitih mjera kroz Program ruralnog razvoja. Nakon seminara, u klaustru Samostana Presvetog Trojstva je otvorena izložba. Domaćini Josip Bodrožić-Džakić, ravnatelj Javne ustanove Natura Slavonica, i Šimo Beneš, predsjednik Brodskog ekološkog društva – BED, pozdravili su sve prisutne, a Marko Košak sa Programa zaštite prirodnih dobara Zelene akcije ukratko opisao izložbu naglasivši da ona na pedeset fotografija prikazuje prirodne i kulturne vrijednosti, kao i održive prakse poput ekstenzivnog stočarenja u poplavnom području rijeke Save u Hrvatskoj. Potom je izložbu svečano otvorio gvardijan franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu p. Franjo Jurinec, kojem je ravnatelj Javne ustanove zahvalio na ustupanju prostora samostana za potrebe izložbe. Građani će izložbu u Slavonskom Brodu moći razgledati do 24. siječnja 2016. godine svaki dan od 08.00 do 19.00 sati, a ulaz je slobodan. Izložba u baroknom samostanu kraj Save omogućila je da se na poseban način spoje glavni elementi projekta: Sava, kultura i Natura. ‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.


U Sisku održan seminar i otvorena izložba „Sava – susret kulture i prirode“


U prostorijama Gradskog muzeja u Sisku danas je u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije održan seminar o zaštićenim područjima, a nakon toga u vanjskom prostoru muzeja otvorena izložba Sava – susret kulture i prirode. Izložba je dio edukacijskih i pomotivnih aktivnosti projekta Sava kultura-NATURA kojeg vodi Zelena akcija, te će nakon Velike Gorice i Slavonskog Broda do 09. veljače biti otvorena za posjetitelje u Sisku, a potom preseliti u Zagreb.Na seminaru pod nazivom Ekološka mreža NATURA 2000 – zajedno za Savu, zajedno za prirodu okupilo se dvadesetak predstavnika institucija, udruga, upravljača i korisnika područja ekološke mreže u Sisačko-moslavačkoj županiji iz različitih sektora te učenici gimnazije u Sisku. Kroz seminar su upoznati s projektom Sava kultura-NATURA, Natura područjima u Republici Hrvatskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, kao i s upravljanjem ekološkom mrežom i mogućnošću korištenja različitih mjera kroz Program ruralnog razvoja. Nakon seminara, u vanjskom prostoru muzeja je ravnateljica Javne ustanove Dragica Vugić otvorila izložbu. Izložba na pedeset fotografija prikazuje prirodne i kulturne vrijednosti, kao i održive prakse poput ekstenzivnog stočarenja u poplavnom području rijeke Save u Hrvatskoj. Građani će izložbu u Sisku moći razgledati do 09. veljače 2016. godine svaki dan od 08.00 do 15.30 sati, a ulaz je slobodan. ‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.


Partneri u projektu Sava kultura-NATURA žele vam sretan Međunarodni dan močvara!


Povodom Međunarodnog dana zaštite močvara i močvarnih staništa koji se u skladu s donošenjem Ramsarske konvencije obilježava na datum 02.02., u sklopu projekta Sava kultura-NATURA želimo ukazati na iznimnu biološku i društvenu važnost ovih područja te podršku održivim praksama za njihovo očuvanje.Ogromnu ekološku vrijednost močvarnih staništa najbolje ilustrira podatak da iako močvare danas zauzimaju svega 6% površine našeg planeta, u njima živi oko 40% svih biljnih i životinjskih vrsta. Osim ove biološke, močvare ispunjavaju i neke vrlo bitne društvene funkcije, što se prvenstveno odnosi na taloženje i neutralizaciju štetnih tvari te zaštitu od poplava. Kroz projekt Sava kultura-NATURA Zelena akcija s projektnim partnerima provodi čitav niz aktivnosti u smjeru očuvanja močvarnih staništa. Na području uz rijeku Savu močvarna su staništa mjesta najveće bioraznolikosti te smo stoga radi edukacije građana pokrenuli putujuću izložbu u nekoliko gradova i izradili brošuru ‘Sava – susret kulture i prirode’ koja prikazuje i opisuje bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta na poplavnom području rijeke Save. Na tom se području nalazi i jedno od četiri hrvatska područja uvrštenih na Ramsarski popis – Lonjsko polje, koje ima značajnu ulogu prirodne retencije te je prostor velike bioraznolikosti. Radi očuvanja bioraznolikosti i razvoja održivih praksi projekt Sava kultura-Natura zalaže se da pašnjaci u poplavnom području rijeke Save ostanu prvenstveno na korištenje lokalnom stanovništvu i ekstenzivnom načinu ispaše stoke koja je prilagođena uvjetima života u poplavnim pašnjacima i močvarnim staništima koje su prirodne retencije. Stoga su kroz projekt formirana i suradnička vijeća koja će doprinijeti aktivnom sudjelovanju zajednice u njihovu očuvanju. Upravo su prirodne retencije dokaz da prirodne, očuvane rijeke i njihove poplave nisu štetne, nego da predstavljaju izuzetnu prirodnu baštinu. Retencije su mjesta koja primajući višak vode u poplavama smanjuju rizike i štete od poplava do kojih može doći nizvodno, posebice u gradovima. Zato se zalažemo za očuvanje takvih praksi i predjela koji pružaju mnoge ekološke i ekonomske usluge ostatku stanovništva.


Suradničko vijeće značajnog krajobraza Gajna održalo 2. sastanak


U ponedjeljak, 15. veljače 2016., u prostorijama Općine Oprisavci održan je 2. sastanak Suradničkog vijeća značajnog krajobraza Gajna, osnovanog u srpnju 2015. godine u sklopu projekta ‘Sava kultura NATURA’. Uz Javnu ustanovu, koja je osnivač Suradničkog vijeća, suosnivača Brodsko ekološko društvo - BED i Pašnjačku zajednicu, koja okuplja stočare i poljoprivrednike iz općine Oprisavci, Suradničko vijeće u svoj rad uključuje predstavnike regionalne i lokalne samouprave, različitih institucija te civilnog društva.Kao članovi u radu Suradničkog vijeća sudjeluju predstavnici Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Općine Oprisavci, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Hrvatskih šuma – Uprava šuma Nova Gradiška i Šumarija Trnjani, Veleučilišta u Slavonskom Brodu, LAG-a Slavonska ravnica, Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Slavonski Brod, Društva agronoma Slavonski Brod, Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, OŠ Stjepan Radić Oprisavci, Udruge žena Smiljak, ŠRU Mrist Oprisavci, LU Posavina Svilaj i DVD-a Oprisavci. Drugoj sjednici Suradničkog vijeća odazvali su gotovo svi članovi, a upisano je i troje novih članova. Na sjednici su sudjelovali i predstavnici Policijske postaje Vrpolje te Hrvatskih voda VGI Brodska Posavina. Teme sjednice su bile mogućnost ostvarivanja potpora za poljoprivrednike u sklopu programa Ruralnog razvoja, planirani radovi i aktivnosti na Gajni, mogućnost sudjelovanja članova na eko sajmu u Zagrebu 04. ožujka 2016. te tekuća pitanja i problemi s kojima se susreću korisnici pašnjaka značajnog krajobraza Gajna. Tek nekoliko zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj ima osnovana suradnička vijeća. Rad takvih tijela nije zakonom propisan, ali spremnost članova na sudjelovanje i želja Javne ustanove za uključivanjem svih korisnika zaštićenog pašnjaka u učinkovitije upravljanje, omogućili su da Suradničko vijeće zaživi i neovisno o projektu u sklopu kojeg je osnovano. Suradničko vijeće kao participativno i savjetodavno tijelo, uz zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti Gajne, treba omogućiti i očuvanje tradicijskih i drugih održivih gospodarskih i rekreativnih aktivnosti. Ono služi kao platforma za komunikaciju pravnih i fizičkih osoba koji su na različite načine vezani uz zaštićeno područje. Suradničko vijeće značajnog krajobraza Gajna osnovano je u srpnju 2015. godine u sklopu projekta ‘Sava kultura NATURA’. Osnivač mu je Javna ustanova Natura Slavonica, a u sam proces osnivanja i rad Suradničkog vijeća aktivno se uključilo Brodsko ekološko društvo - BED i Pašnjačka zajednica Braniteljska zadruga EkoGajna.


Suradničko vijeće Odransko polje – Turopolje održalo 2. sjednicu


U srijedu 24. veljače 2016., u prostorijama Općine Orle održana je 2. sjednica Suradničkog vijeća Natura 2000 područja Odransko polje – Turopolje, osnovanog u kolovozu 2015. godine u sklopu projekta ‘Sava kultura NATURA’, a u cilju očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti, ali i provođenja održivih gospodarskih aktivnosti. Uz Javnu ustanovu Zeleni prsten Zagrebačke županije, koja je osnivač Suradničkog vijeća, Suradničko vijeće u svoj rad uključuje predstavnike lokalne samouprave, različitih institucija te civilnog društva.Kao članovi u radu Suradničkog vijeća sudjeluju predstavnici Općine Orle, LAG Zrinska Gora – Turopolje, LD Lovac Velika Gorica, LD Patka Orle, Vatrogasna zajednica općine Orle, KUD Veleševec, DVD Drnek, DVD Veleševec, Plemenita opčina turopoljska, područna škola Veleševec, Udruga uzgajivača konja hrvatski posavac Turopolje, OPG Damir Krznar, IRES – Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava, Hrvatske šume d.o.o., Hrvatske vode d.o.o., a Suradničko vijeće otvoreno je za upis i drugih zainteresiranih dionika koji žive ili djeluju na ovom području. Glavne teme sjednice su bile informacije o projektu obnove drvenog mosta na rijeci Odri kod Selca te aktivnosti na predmetnom području u sklopu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije za 2016. godinu. Raspravljalo se i o potencijalnim lokalnim događanjima u koja bi se Javna ustanova mogla uključiti, poput Turopoljskog Jurjeva i Dana općine Orle. Za iduće sastanke Suradničkog vijeća predložen je koncept u kojem bi jedna od točaka Dnevnog reda bilo predstavljanje rada pojedine institucije ili udruge kako bi se svi dionici bolje upoznali s radom svih interesenata te kako bi se vidjelo kako najbolje zajednički djelovati na prostoru Odranskog polja i Turopolja. Suradničko vijeće kao neformalna platforma zasigurno će pridonijeti učinkovitijem i kvalitetnijem upravljanju zaštićenog područja Odranskog polja i Turopolja, a poslužit će i kao dobar model za neka druga Suradnička vijeća na prostoru zaštićenih područja Zagrebačke županije.


Partneri u projektu Sava kultura-NATURA pozivaju vas na ekosajam i izložbu u parku Zrinjevac


Zelena akcija i partneri u projektu Sava kultura-NATURA u petak 04.03. u 12h otvaraju izložbu “Sava - susret kulture i prirode” koja će do 14.03. boraviti na prostoru parka Zrinjevac u Zagrebu. Izložba prikazuje prirodnu i kulturnu baštinu poplavnog područja rijeke Save – bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta te kulturnih tradicija i običaja. Na dan otvaranja izložbe u parku Zrinjevac će se od 10-17h održati i Eko-sajam. Na njemu će se predstaviti mali proizvođači s tog područja, na prodaju ponuditi svoje proizvode, ali i pokazati nešto od kulturnih tradicija. Med, suhomesnati proizvodi, zimnica, domaća pića, kolači ali i ručni radovi biti će izloženi na štandovima zajedno uz informativne i edukativne materijale. Dođite, kušajte, kupite i podržite ih! Prije dolaska možete popratiti i facebook event na kojem ćemo narednih dana objavljivati opis proizvođača koji dolaze na ekosajam te prikazati i neke od fotografija koje će biti na izložbi. -- Veliki dio poplavnog područja rijeke Save su područja koja su zaštićena na nacionalnoj razini, ali se u mnogome nalaze i na području ekološke mreže Natura 2000 koja povezuje vrijedna prirodna područja na nivou EU-a. To su specifični ekosustavi gdje je opstanak vrsta i staništa u neraskidivoj vezi sa tradicionalnim upravljanjem prostorom te ovisan o dinamici kojoj Sava periodično poplavljuje. ‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima EU-a, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske. Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovuza upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.


Karta i baza lokalnih proizvođača u poplavnom području rijeke Save


U sklopu projekta Sava kultura-NATURA izrađena je karta lokalnih proizvođača u poplavnom području rijeke Save na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije. Karta je dostupna i u digitalnom obliku te se nalazi u prilogu, a u prilogu je i kompletna baza sa svim podacima o lokalnim proizvođačima.

karta proizvođača
tablica proizvođača


Održan završni seminar projekta Sava kultura-NATURA


U prostorijama Zelene akcije u Zagrebu je danas u organizaciji Zelene akcije i Brodskog ekološkog društva (BED) održan seminar pod nazivom „Ekološka mreža - Natura 2000 – zajedno za Savu, zajedno za prirodu “. Na seminaru su prezentirani rezultati projekta i održana izlaganja vezana za zaštitu prirode u RH i EU. Seminar je okupio 30ak predstavnika institucija i udruga koji su nakon izlaganja sudjelovali u konstruktivnoj raspravi, a partneri u projektu pozvali su sve na sutrašnje otvaranje izložbe i ekosajam lokalnih proizvođača u parku Zrinjevac u Zagrebu.


U parku Zrinjevac u Zagrebu otvoren ekosajam i izložba Sava - susret kulture i prirode


Danas smo u parku Zrinjevac u Zagrebu otvorili ekosajam na kojem se predstavljaju mali proizvođači iz poplavnog područja rijeke Save u Hrvatskoj, na prodaju nude svoje proizvode i pokazuju dio svojih kulturnih tradicija. Osim toga, otvorena je i izložba “Sava - susret kulture i prirode” koja će do 14.03. boraviti na prostoru parka Zrinjevac u Zagrebu. Izložba prikazuje prirodnu i kulturnu baštinu poplavnog područja rijeke Save – bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta te kulturnih tradicija i običaja. Med, suhomesnati proizvodi, zimnica, domaća pića, kolači te ručni radovi izloženi su na štandovima u sklopu ekosajma zajedno uz informativne i edukativne materijale danas do 17h. Izložba koja će u parku Zrinjevac boraviti do 14.03. putujuća je izložba koja je nakon Siska, Slavonskog Broda i Velike Gorice stigla u Zagreb. Izložba na pedeset fotografija prikazuje prirodne i kulturne vrijednosti, kao i održive prakse poput ekstenzivnog stočarenja u poplavnom području rijeke Save u Hrvatskoj. Za vrijeme svečanog protokola najprije je voditelj projekta Luka Tomac iz Zelene akcije pozdravio sve prisutne i ukratko opisao izložbu i ekosajam. Uz njega, u ime projektnih partnera obratili su se Iris Beneš iz Brodskog ekološkog društva te Martina Glasnović iz Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije. Potom je izložbu otvorila Maja Tomičić iz Ureda za udruge Vlade RH koji je sufinancirao projekt Sava kultura-NATURA. Svečanom otvorenju prisustvovali su pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Zagrebačke županije, predstavnici Hrvatskih šuma, predstavnica Hrvatskih voda te direktor Turističke zajednice "Savsko sutlanska dolina i brigi". Pozivamo sve zainteresirane da posjete ekosajam do 17h te razgledaju izložbu u parku Zrinjevac do 14. ožujka.